نقش زبانشناسی در ترجمه صحیح چیست؟

نقش زبانشناسی در ترجمه صحیح چیست؟

ترجمه برگردان کلمات از زبان مبدا به زبان مقصد است اما بدون توجه به اصول زبانشناسی، یک ترجمه کیفیت خوبی ندارد. اگر قرار باشد هر برگردانی را یک ترجمه خوب بنامیم پس ترجمه های ماشینی در لیست بهترین ترجمه ها قرار می گیرند. این در حالیست که هر کسی که یکبار ترجمه ماشینی را تجربه کرده باشد، به ناکارامدی این نوع ترجمه گواهی می دهد. نقش زبانشناسی در ترجمه به حدی پر رنگ است که ماهیت متن را تحت تاثیر قرار می دهد. مترجم باید بتواند با توجه به این موضوع بهترین گزینش را از میان معنی مختلف دریافت کند.

زبانشناسی و معانی لغات

با مراجعه به فرهنگ لغات مشخص می شود که هر کلمه، چندین معنی متفاوت دارد. در زبان فارسی از این دست کلمات بسیار زیاد هستند. به تغییر ماهیت کلمه ” شیر” در جملات مختلف توجه کنید:

  • من شیر را بستم ( شیر آب)
  • من شیر را خوردم ( شیر لبنیات)
  • من شیر را نوازش کردم ( شیر سلطان جنگل)

بدون تردید در هر زبانی صدها کلمه از این نوع وجود دارد. تغییر ماهیت کلمات در جملات ” بافت زبانی” نام دارد. در این جملات املای یکسان کلمه ” شیر” با مفاهیم متفاوتی در جمله به کار رفته است.نقش زبانشناسی در ترجمه با همین مثال ساده مشخص می شود. چنانچه مترجم به بافت زبانی مطلب آشنایی نداشته باشد، گزینش کلمات مناسب در ترجمه، بسیار دشوار می شود. به ترجمه های بازاری موجود توجه کنید در اغلب موارد فردی غیر حرفه ای اولین ترجمه را در جمله به کار برده که گاه از اساس معنی اشتباهی می دهد. در اسناد حقوقی و مدارک رسمی این اشتباهات به بهای عدم اعتبار سند و یا ابطال آن تمام می شود.

نقش زبان شناسی در ترجمه

نقش زبانشناسی در ترجمه اصطلاحات عامیانه

بدون آگاهی از زبانشناسی زبان مبدا و مقصد، در ترجمه اصطلاحات زبانی دچار مشکل می شوید. تصور کنید یک مترجم تنها به دانش حرفه ای و آنچه در متون دانشگاهی خوانده، اکتفا کند. در این صورت جای کلمات و اصطلاحاتی که از فرهنگ های عامیانه و لهجه های محلی استخراج شده، کجاست؟ ترجمه اصطلاحات ارتباط مستقیم با زبانشناسی دارد. کلمات بار فرهنگی دارند و با توجه به جامعه مبدا، معانی واژه ها دریافت می شود. بدون توجه به این تفاوت ها ترجمه، تنها چینش کلمات در کنار یکدیگر می شود و خواننده مفهومی از مطلب و آنچه در ذهن نویسنده اصلی است، دریافت نخواهد کرد. چه بسا یک متن ادبی شاخص تبدیل به محتوایی بی مایه می شود.

نقش زبانشناسی در ترجمه و برداشت فردی

تجارب مترجم و میزان اشراف به بافت زبانی دو فرهنگ مختلف، تاثیر مستقیم روی کیفیت ترجمه دارد. برداشت فردی مترجم منوط به تجارب قبلی است. در واقع این مترجم است که با توجه به بصیرت حرفه ای از واژه ها، تعریفی مشخص را ارائه می دهد. translate google بدون هیچ تفسیر و برداشتی، اولین معنی را از دیکشنری استخراج کرده و داخل متن قرار می دهد. در واقع برداشت صحیح از واژه ها و کلمات استفاده شده در متن، شاخصه اصلی یک ترجمه خوب است. در برای اصطلاحات خاص یا لغات عامیانه و یا کلمات غیر معمول، برداشت شخصی می تواند گمراه کننده باشد. در این مورد افراد بومی و کسانی که به همان زبان صحبت می کنند، صحیح ترین برداشت را خواهند داشت.

گاهی سوء تفاهم ها ناشی از همین برداشت های اشتباه و عدم آگاهی به زبان شناسی است. اگر در ترجمه دستی دارید در کامنت ها بنویسید این واژه دقیقا به چه مفهومی است:

bee’s knees

آخرین مطلب

اشتباه در ترجمه

بزرگترین اشتباه در ترجمه چیست؟

بزرگترین اشتباه در ترجمه چیست؟ پروژه های ترجمه بزرگ و طولانی برای مترجیمن تازه کار بسیار چالش برانگیز هستند. بزرگترین اشتباه در ترجمه اینست که

Read More »